Behandeling

 • Een behandeling haptotherapie duurt ongeveer 50-60 minuten.

 • Na drie behandelingen vindt er meestal een evaluatie plaats. Daarin wordt bekeken of de therapie aansluit bij uw verwachtingen en of het voortzetten van de behandeling gewenst is.

 • Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met gesprekken, oefeningen en het werken op de behandelbank. Aanraking speelt daarbij vaak een rol.

 • Aan het eind van een behandeltraject vindt er een afrondende sessie plaats waarbij er wordt geëvalueerd.

Afspraak

 • Het verzetten van een afspraak kan telefonisch of via de mail.

 • Het verzetten of annuleren van een afspraak is kosteloos, mits deze plaats vindt 24 uur voor de geplande afspraak.

 • Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder bericht of later dan 24 uur wordt de sessie in rekening gebracht.

Betaling

 • De kosten van een behandeling  zijn te vinden op de website of telefonisch op te vragen. U krijgt de factuur na elke sessie via de mail.

 • De betalingstermijn is 14 dagen.

 • Wanneer na verstrijken van de betalingstermijn niet is betaald, ontvangt u een betalingsherinnering via de mail met het verzoek alsnog te betalen.

Dossier

 • De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervorming, omdat deze nodig is om de voortgang van het proces te bewaken.

 • Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.

 • Tien jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd.

 • Derde mogen het dossier niet inzien, tenzij u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 • U kunt u dossier inzien, maar niet meenemen. Als u dit wilt kunt u dit verzoek schriftelijk indienen. De therapeut maakt inzage op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.

 • Uw gegevens worden veilig bewaard in een afgesloten ruimte en op de computer met een extra wachtwoord en beveiligd programma.

Geheimhouding

 • De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft gekregen.

 • Uw gegevens worden daarom niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hier toestemming voor heeft gegeven.

 • De enige uitzondering is als door deze geheimhouding uw eigen veiligheid of die van anderen in gevaar komt. In deze gevallen kan de therapeut genoodzaakt zijn te overleggen met bijvoorbeeld de huisarts of een andere professional.

Overleg met derden

 • Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij uw situatie betrokken zijn (psycholoog, maatschappelijk werk, huisarts, etc) Hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege hier boven beschreven beroepsgeheim.

 • Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een brief of mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de behandelaar bericht over de datum van afronding en het resultaat.

 • In een aantal gevallen is persoonlijk of telefonisch contact gewenst om de begeleiding op elkaar af te stemmen. U hoort het altijd van de therapeut als dat in geval zo is.

Schade

 • De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële schade if immateriële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit behelst ook zoek geraakte spullen.

Klachten

 • Indien u een klacht heeft, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten. Ik zal mijn best doen om samen met u tot een oplossing te komen.

 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de Vereniging Voor Haptotherapeuten. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling

Voelen haptotherapie Amsterdam – Maart 2019